Stanovy Českého svazu Taekwondo WTF

I. Základní ustanovení

 1. Český svaz Taekwondo WTF (dále jen ”svaz”) je občanským sdružením ve smyslu zákona c.83/1990 Sb. O občanských sdruženích v platném znění.
 2. Svaz je samostatným právním subjektem.
 3. Kolektivními členy jsou občanská sdružení s vlastní právní subjektivitou.
 4. Sídlem svazu je Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 17.
 5. Oblastí působnosti svazu je území České republiky.

II. Předmět a cíl činnosti svazu

Předmětem činnosti svazu je organizování, rozvoj a propagace taekwondo, jako bojového umění a sportu, s důrazem na výchovu členské základny v duchu etiky taekwondo. Svaz projednává společné záležitosti svých členů a v těchto věcech je jejich představitelem. Chrání a prosazuje jejich zájmy.

V zájmu koordinovaného postupu, zejména pri řešení otázek společného zájmu, spolupracuje s ostatními občanskými sdruženími a jinými právními subjekty i jednotlivci. Svaz zastupuje své členy v příslušných tělovýchovných sdruženích, mezinárodních organizacích, propaguje a přenáší takto získané informace a zkušenosti.

Cílem činnosti svazu je:

 • - rozvoj tělovýchovy a sportu mládeže v České republice,
 • - začlenění svazu do vyšší národní i mezinárodní organizační struktury pro Taekwondo WTF a další sportovní odvětví,
 • - pořádání a zajištování sportovních souteží svazu,
 • - funkce sdružovací, informační, koncepční, koordinační, metodická, vzdělávací a reprezentační,
 • - vlastní hospodářskou činností vytvářet finanční prostředky pro činnost svazu a v něm sdružené regionální svazy.

III.
Vznik clenství

 1. Clenství ve svazu je dobrovolné. Clenem se mohou stát:

  • fyzické osoby, obcansky bezúhonné s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Ceské republice,
  • právnické osoby se sídlem na území Ceské republiky
 2. Clenství fyzické osoby ve svazu se zakládá vznikem individuálního (oddílového - klubového) clenství takové osoby v telovýchovné jednote nebo sportovního klubu (dále jen ”TJ/SK”), která je sdružena ve svazu nebo v okamžiku prijetí takové TJ/SK za clena svazu.
 3. Dokladem o clenství jednotlivce ve svazu je jeho clenský prukaz nebo doklad - smlouva s pridruženým svazem (regionální svazy).
 4. Každá TJ/SK sdružená ve svazu je povinna vést verohodnou a prokazatelnou evidenci svých clenu - fyzických osob a poskytovat o tom orgánum svazu na jejich výzvu príslušná statistická šetrení a to pod hrozbou ztráty financní podpory jejich cinnosti ze zdroju svazu.
 5. Bližší podrobnosti související s evidencí a sberem informací apod. stanovuje výkonný výbor svazu.
 6. Pri prijetí právnické osoby za clena svazu se k prihlášce za clena pripojuje i smlouva mezi svazem a žadatelem, kterou se vymezí bližší podmínky spolupráce, zejména otázky prenesení rozhodnutí orgánu svazu na cleny žadatele o clenství.
 7. Nové cleny prijímá Výkonný výbor na svém rádném zasedání na základe písemné prihlášky.

IV.
Zánik clenství

 1. Clenství fyzické osoby zaniká:

  • dobrovolným vystoupením,
  • úmrtím clena
 2. Clenství právnické osoby zaniká:

  • zánikem právnické osoby,
  • dohodou s právnickou osobou o ukoncení clenství; soucástí dohody o ukoncení clenství je i dohoda o vyporádání majetkových a jiných právních vztahu.
 3. Vyloucením:

  • za porušení stanov,
  • za soustavné hrubé porušování etiky taekwondo ( dle disciplinárního rádu ),
  • za soustavné neplnení clenských povinností,
  • na základe necestného jednání zamereného proti svazu.

O vyloucení rozhoduje valná hromada svazu na doporucení disciplinární komise. Vyloucení musí být adresátu odesláno vždy písemne do 14 dnu od data rozhodnutí a dáno na vedomí ostatním clenum svazu. Vyloucení musí obsahovat vecné zduvodnení.

V.
Práva a povinnosti clenu

 1. Clenové svazu mají stejná práva a povinnosti pokud stanovy neurcují jinak.
 2. Clenové svazu mají právo:

  • zúcastnit se jednání a rozhodování valné hromady a volit orgány svazu,
  • být voleni do orgánu svazu,
  • predkládat svazu svoje podnety, pripomínky a návrhy a být o jejich vyrízení informováni,
  • využívat výhod vyplývajících z clenství ve svazu,
  • zúcastnovat se sportovních i spolecenských akcí porádaných svazem a jeho cleny,
  • podílet se na cinnosti komisí svazu.
 3. Clenové svazu jsou povinni:

  • dodržovat stanovy svazu,
  • hájit a prosazovat zájmy svazu, respektovat pokyny a predpisy svazových orgánu,
  • rádne platit clenské príspevky stanovené valnou hromadou,
  • poskytovat pro cinnost svazu nezbytné údaje a informace.

VI.
Orgány

 1. Orgány svazu jsou:

  • valná hromada
  • prezident
  • výkonný výbor
  • revizní komise
  • disciplinární komise
 2. K plnení svých úkolu mohou orgány svazu zrizovat další, docasné pomocné orgány (rady a odborné komise).
 3. Všechny orgány svazu dodržují pri jednání zásady tolerance, porozumení svornosti a usilují o shodu.

VII.
Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve stanovách, poprípade další záležitosti, které si k projednání ci rozhodování sama vyhradí.
 2. Valné hromady jsou:

  • rádné, které svolává prezident svazu jednou rocne,
  • mimorádné, které svolává prezident svazu nebo výkonný výbor v prípade potreby, nebo na základe písemné žádosti revizní komise, nebo písemné žádosti 1/3 clenu svazu. V žádosti musí být uvedeny duvody svolání. Mimorádná valná hromada musí být svolána nejpozdeji do dvou mesícu od dorucení žádosti.
 3. valnou hromadu tvorí :

  • delegáti TJ/SK sdružených ve svazu. Každý clen svazu je oprávnen vyslat na jednání valné hromady jednoho svého delegáta, který má jeden rozhodující hlas,
  • valná hromada rozhoduje i o úcasti jiných osob (hosté) na jejím jednání bez hlasovacího práva.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li prítomna 2/3 vetšina delegátu. Jestliže se do 30 minut od oficiálního zacátku valné hromady nesejde 2/3 vetšina delegátu, je valná hromada usnášeníschopná v aktuálním poctu. Usnesení je prijato, hlasuje-li pro nej nadpolovicní vetšina prítomných delegátu.
 5. Svolání valné hromady vyhlašuje prezident svazu nejméne 6 týdnu predem. Pozvánka s uvedením místa a doby konání a program valné hromady musí být zaslány clenum svazu nejpozdeji 15 dnu predem.
 6. Valná hromada :

  • schvaluje stanovy svazu, jejich zmeny a doplnky,
  • volí a odvolává prezidenta, cleny výkonného výboru, cleny revizní komise a cleny disciplinární komise.
  • projednává a schvaluje zprávu o cinnosti svazu za uplynulé období, jejíž soucástí je zpráva o cinnosti výkonného výboru,
  • projednává a schvaluje zprávu o cinnosti revizní komise a disciplinární komise,
  • projednává a schvaluje zprávu o hospodarení svazu,
  • urcuje výši príspevku,
  • schvaluje plán cinnosti a rozpocet na další období,
  • rozhoduje o zániku clenství dle hlavy IV.,
  • rozhoduje o zániku svazu a následném majetkovém vyporádání.

VIII.
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor svazu je orgán pro zabezpečení činnosti svazu v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Výkonný výbor svazu tvoří prezident a minimálně tři další členové řádně zvolení valnou hromadou.
 3. Jednání výkonného výboru se může zúčastnit zástupce revizní komise (bez hlasovacího práva).
 4. Výkonný výbor na svém prvním zasedání volí dva viceprezidenty z řad členů výkonného výboru.
 5. Výkonný výbor svazu je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Z jednání se pořizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodů a přijatá usnesení. Usnesení výboru se přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
 6. Výkonný výbor svazu svolává prezident svazu nejméně jednou za tři měsíce.
 7. Výkonný výbor svazu ustavuje podle potřeby a v rámci vlastní kompetence odborné komise svazu.
 8. Volební období výkonného výboru jsou čtyři roky. 

IX.Prezident

 1. Prezident je nejvyšším představitelem a statutárním zástupcem svazu.
 2. Prezident odpovídá společně s výkonným výborem za celkovou činnost svazu a reprezentaci České republiky. Zastupuje zájmy svazu ve světových a evropských organizacích (WTF, ETU) a při jednání se státními orgány, institucemi a s jinými právními subjekty.
 3. Prezidenta zastupuje viceprezident, případně další funkcionář výkonného výboru jmenovaný výkonným výborem a pověřený prezidentem.
 4. Prezident odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 5. Funkční období prezidenta je čtyři roky a může být do této funkce volen opětovně

X.Revizní komise

 1. Revizní komise je tríclenná a volí ze svého stredu predsedu.
 2. Predseda komise, prípadne poverený zástupce, se muže úcastnit jednání výkonného výboru svazu.
 3. Clen revizní komise nemuže být clenem výkonného výboru svazu.
 4. Revizní komise provádí kontrolu cinnosti a hospodarení výkonného výboru, vcetne všech odborných komisí, má právo provádet kontroly i regionálních svazu. Nezasahuje však do pravomocí orgánu a ani je nenahrazuje.
 5. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li prítomna nadpolovicní vetšina clenu. Z jednání komise se porizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodu a prijatá usnesení. Usnesení komise se prijímají nadpolovicní vetšinou prítomných hlasu, v prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy.
 6. Revizní komise informuje o své cinnosti výkonný výbor a podává zprávu valné hromade.
 7. Volební období komise jsou ctyri roky.

XI.
Disciplinární komise

 1. Disciplinární komise je tríclenná a volí ze svého stredu predsedu.
 2. Clen disciplinární komise nemuže být clenem výkonného výboru svazu.
 3. Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li prítomna nadpolovicní vetšina clenu. Z jednání komise se porizuje zápis, který obsahuje soupis projednávaných bodu a prijatá usnesení. Usnesení komise se prijímají nadpolovicní vetšinou prítomných hlasu, v prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas predsedy.
 4. Disciplinární komise informuje o své cinnosti výkonný výbor a podává zprávu valné hromade.
 5. Volební období komise jsou ctyri roky.
 6. Pravomoc a další organizacní a jiné otázky, spadající do pusobnosti disciplinární komise, jsou stanoveny disciplinárním rádem, který schvaluje valná hromada.

XII.
Hospodarení svazu

 1. Majetek svazu tvorí hmotný majetek, pohledávky a ostatní majetková práva.
 2. Možné zdroje majetku a financních zdroju svazu jsou zejména:

  • clenské príspevky,
  • dotace,
  • státní príspevek na vrcholový sport a talentovanou mládež,
  • príjmy z vlastní podnikatelské cinnosti svazu,
  • dary a dotace sponzoru, dedictví,
  • náhrady za televizní prenosy ze stretnutí a souteží,
  • príjmy ze souteží reprezentacních družstev,
  • správní poplatky a penežité pokuty.
 3. Hospodarení svazu se rídí rozpoctem schváleným valnou hromadou.
 4. Pravidla pro stanovení poplatku, postihu a odvodu stanoví zvláštní predpis, který schvaluje výkonný výbor a potvrzuje nejbližší valná hromada.

XIII.
Záverecná ustanovení

 1. Členství TJ, SK a jednotlivců v Taekwondo WTF se přijetím těchto stanov nemění. Smlouvy uzavřené s Taekwondo WTF zůstávají nadále v platnosti.
 2. O zániku svazu rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných delegátů. Valná hromada též rozhoduje o majetkoprávním vyrovnání.
 3. Stanovy byly přijaty valnou hromadu dne 27.2.2005 a nabývají platnosti dnem, kdy budou vzaty na vědomí příslušným orgánem státní správy. Tímto se zároveň ruší stanovy registrované dne 15.3.2002.

NOVINKY

nebyl nalezen žádný záznam

KALENDÁŘ AKCÍ

Seminář kyorugi a poomsae

5. 5.

Semináře a školení


Czech Open Poomsae 2018

12. 5.

Turnaj


Panter Cup 2018

12. 5.

Kalendář akcí


Hirundo Cup

26. 5.

Turnaj


KONTAKTY

Český svaz Taekwondo WTF
Zátopkova 100/20, Praha 6

Tel.: +420 604232823

Mail: info@taekwondo-wtf.cz